Zmluvné podmienky

Realitné Šablóny Zmluvné podmienky programu Affiliate

Dohoda

Registráciou do provízneho programu Realitné Šablóny Affiliate (ďalej len „program“) súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami (ďalej len „podmienky služby“).

Pravidlá provízneho programu sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o spolupráci – Provízny program, ktorá je uzatváraná v elektronickej podobe, a to medzi obchodnou spoločnosťou ADRID REAL CONSULTING s.r.o.., so sídlom: Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 36 421 928, DIČ: 2021869234, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 63270/B ako prevádzkovateľom Provízneho programu (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá sa zapojí do Provízneho programu postupom podľa týchto Pravidiel ako účastník Provízneho programu (ďalej len „Partner“).

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo z času na čas aktualizovať a zmeniť Podmienky poskytovania služby bez upozornenia. Akékoľvek nové funkcie, ktoré rozširujú alebo vylepšujú aktuálny Program, vrátane vydania nových nástrojov a zdrojov, budú podliehať Zmluvným podmienkam. Pokračovanie v používaní programu po akýchkoľvek takýchto zmenách predstavuje váš súhlas s týmito zmenami.

Porušenie ktorejkoľvek z podmienok uvedených nižšie bude mať za následok zrušenie vášho účtu a prepadnutie všetkých nevyplatených provízií z provízneho prgramu získaných počas porušenia. Súhlasíte s používaním Affiliate programu na vlastné riziko.

Podmienky účtu

  • Aby ste sa mohli zúčastniť tohto programu, musíte byť starší ako 18 rokov.
  • Ak chcete byť v programe Affiliate, musíte žiť v EÚ.
  • Ty musíš byť človek. Účty registrované „botmi“ alebo inými automatizovanými metódami nie sú povolené.
  • Na dokončenie procesu registrácie musíte poskytnúť svoje celé meno, platnú e-mailovú adresu a akékoľvek ďalšie požadované informácie.
  • Vaše prihlasovacie meno môže používať iba jedna osoba – jedno prihlásenie zdieľané viacerými osobami nie je povolené.
  • Zodpovedáte za zachovanie bezpečnosti svojho účtu a hesla. Prevádzkovateľ nemôže a nebude zodpovedať za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú vaším nedodržaním tejto bezpečnostnej povinnosti.
  • Ste zodpovedný za všetok uverejnený obsah a aktivity, ktoré sa vyskytujú pod vaším účtom.
  • Jedna fyzická alebo právnická osoba nemôže viesť viac účtov.
  • Partnerský program nesmiete používať na žiadne nezákonné alebo neoprávnené účely.
  • Pri používaní Služby nesmiete porušovať žiadne zákony vo vašej jurisdikcii (vrátane, ale nie výlučne, zákonov o autorských právach).

Odkazy/grafika na vašej stránke, vo vašich e-mailoch alebo inej komunikácii

Po prihlásení do Partnerského programu vám bude pridelený jedinečný Partnerský kód. Máte povolené umiestňovať odkazy, bannery alebo inú grafiku, ktorú poskytujeme s vašim Partnerským kódom, na vašu stránku, do vašich e-mailov alebo do inej komunikácie. Poskytneme vám pokyny, štýly odkazov a grafické umelecké diela, ktoré môžete použiť pri prepojení s Realitné Šablóny. Dizajn umeleckého diela môžeme kedykoľvek zmeniť bez upozornenia, ale bez riadneho upozornenia nezmeníme rozmery obrázkov.

Na umožnenie presného sledovania, vykazovania a narastania poplatkov za odporúčanie vám poskytneme špeciálne formáty odkazov, ktoré sa majú použiť vo všetkých odkazoch medzi vašou stránkou a stránkou Realitné Šablóny. Musíte zabezpečiť, aby každý z odkazov medzi vašou stránkou a Realitné Šablóny správne využíval takéto špeciálne formáty odkazov. Odkazy na Realitné Šablóny umiestnené na vašej stránke v súlade s touto dohodou, ktoré správne využívajú takéto špeciálne formáty odkazov, sa označujú ako „špeciálne odkazy“. Poplatky za odporúčanie získate iba v súvislosti s predajom produktu Realitné Šablóny, ktorý sa uskutoční priamo prostredníctvom špeciálnych odkazov; nebudeme voči vám niesť zodpovednosť za akékoľvek zlyhanie z vašej strany alebo z vašej strany alebo niekoho, na koho odkazujete, že použijete špeciálne odkazy alebo nesprávne napíšete váš partnerský kód, a to aj do takej miery, že takéto zlyhanie môže viesť k zníženiu súm, ktoré by vám boli inak vyplatené podľa tejto dohody.

Pridružené odkazy by mali smerovať na stránku propagovaného produktu.

Poplatky/provízie a platby za odporúčanie

Aby bol predaj produktu spôsobilý na získanie poplatku za odporúčanie, musí zákazník kliknúť na Špeciálny odkaz z vašej stránky, e-mailu alebo inej komunikácie na https://realitnesablony.sk a počas tejto relácie dokončiť objednávku produktu.

Provízie budeme platiť len za odkazy, ktoré sú automaticky sledované a hlásené našimi systémami. Nebudeme platiť provízie, ak niekto povie, že nakúpil alebo niekto povie, že zadal odporúčací kód, ak ho náš systém nesledoval. Môžeme platiť iba provízie z podnikania generované prostredníctvom správne naformátovaných špeciálnych odkazov, ktoré boli automaticky sledované našimi systémami.

Vyhradzujeme si právo diskvalifikovať provízie získané prostredníctvom podvodných, nezákonných alebo príliš agresívnych, sporných predajných alebo marketingových metód.

Platby začnú až vtedy, keď zarobíte viac ako 50 € v pridruženom príjme. Ak váš partnerský účet nikdy neprekročí hranicu 50 EUR, vaše provízie nebudú realizované ani vyplatené. Sme zodpovední len za platby účtov, ktoré prekročili hranicu 50 EUR.

Rozvrh platieb

Pokiaľ sú vaše súčasné zárobky z Affiliate programu vyššie ako 50 EUR, budú vám vyplácané každý mesiac. Ak ste od poslednej platby nezarobili 50 EUR, zaplatíme vám nasledujúci mesiac po prekročení limitu.

Odmena bude Prevádzkovateľom vyplatená podnikajúcej fyzickej osobe a právnickej osobe, oprávneným vystavovať daňové doklady len na základe faktúry, zaslanej elektronicky Prevádzkovateľovi. Vystavená faktúra musí spĺňať všetky náležitosti riadneho daňového dokladu. Výška odmeny je vypočítaná ako percento z ceny bez DPH produktu alebo služby Prevádzkovateľa sprostredkovaných Partnerom. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi. Údaje dodávateľa na faktúre musia byť totožné s údajmi Partnera v Províznom programe Prevádzkovateľa.

Definícia zákazníka

Zákazníci, ktorí si zakúpia produkty prostredníctvom tohto Programu, budú považovaní za našich zákazníkov. Preto sa na týchto zákazníkov budú vzťahovať všetky naše pravidlá, zásady a prevádzkové postupy týkajúce sa zákazníckych objednávok, služieb zákazníkom a predaja produktov. Naše zásady a prevádzkové postupy môžeme kedykoľvek zmeniť. Napríklad určíme ceny účtované za produkty predávané v rámci tohto programu v súlade s našimi vlastnými cenovými politikami. Ceny a dostupnosť produktov sa môžu z času na čas líšiť. Keďže zmeny cien môžu ovplyvniť Produkty, ktoré ste uviedli na svojej stránke, nemali by ste na svojej stránke zobrazovať ceny produktov. Na prezentovanie presných informácií vynaložíme komerčne primerané úsilie, ale nemôžeme zaručiť dostupnosť ani cenu žiadneho konkrétneho produktu.

Vaše povinnosti

Budete výhradne zodpovední za vývoj, prevádzku a údržbu vašej stránky a za všetky materiály, ktoré sa na vašej stránke objavia. Napríklad budete výhradne zodpovední za:

– Technická prevádzka vášho webu a všetkých súvisiacich zariadení
– Zabezpečenie zobrazenia špeciálnych odkazov na vašej stránke neporušuje žiadnu dohodu medzi vami a treťou stranou (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek obmedzení alebo požiadaviek, ktoré na vás kladie tretia strana, ktorá je hostiteľom vašej stránky)
– Presnosť, pravdivosť a vhodnosť materiálov zverejnených na vašej stránke (vrátane, okrem iného, všetkých materiálov súvisiacich s produktom a akýchkoľvek informácií, ktoré zahrniete do Špeciálnych odkazov alebo ich spájate s nimi)
– Zabezpečenie toho, že materiály zverejnené na vašej stránke neporušujú ani neporušujú práva žiadnej tretej strany (vrátane napríklad autorských práv, ochranných známok, súkromia alebo iných osobných alebo vlastníckych práv)
– Zabezpečiť, aby materiály zverejnené na vašej stránke neboli urážlivé alebo inak nezákonné
– Zabezpečenie toho, aby vaša stránka presne a primerane zverejňovala, či už prostredníctvom zásad ochrany osobných údajov alebo inak, ako zhromažďujete, používate, ukladáte a zverejňujete údaje zhromaždené od návštevníkov, vrátane, ak je to vhodné, tretie strany (vrátane inzerentov) môžu zobrazovať obsah a/ alebo reklamy a zhromažďujú informácie priamo od návštevníkov a môžu umiestňovať alebo rozpoznať súbory cookie v prehliadačoch návštevníkov.

Nemôžete nakupovať produkty prostredníctvom svojich pridružených odkazov pre vlastnú potrebu. Takéto nákupy môžu viesť (podľa nášho vlastného uváženia) k zadržaniu poplatkov za odporúčanie a/alebo k ukončeniu tejto zmluvy.

Ochrana osobných údajov

Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke predávajúceho pod záložkou Zásady spracúvania osobných údajov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nevyužívať a neposkytovať osobné údaje mimo rozsah nutný na prevádzkovanie Provízneho programu a zabezpečenie jeho funkčnosti.

Doba platnosti zmluvy a programu

Doba platnosti tejto zmluvy sa začne po našom prijatí vašej žiadosti o Program a skončí sa, keď ju ktorákoľvek zo strán vypovedá. Vy alebo my môžeme túto zmluvu kedykoľvek vypovedať, s uvedením dôvodu alebo bez neho, písomným oznámením druhej strane o ukončení. Po ukončení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu okamžite prestanete používať a zo svojej stránky odstránite všetky odkazy na https://realitnesablony.ska všetky naše ochranné známky, obchodné oblečenie a logá a všetky ostatné materiály. ktoré sme vám poskytli alebo boli poskytnuté v našom mene podľa tohto dokumentu alebo v súvislosti s programom. Realitné Šablóny si vyhradzuje právo program kedykoľvek ukončiť. Po ukončení programu Realitné Šablóny vyplatí všetky nevyrovnané zárobky nahromadené nad 50 EUR. Partner sa zaväzuje odstrániť zo svojich webových stránok všetky reklamné plochy, a to najneskôr do 3 dní od okamihu ukončenia Zmluvy. Ak dôjde k ukončeniu zmluvy výpoveďou alebo dohodou, je partner povinný najneskôr do 7 dní odo dňa zániku zmluvy zaslať prevádzkovateľovi faktúru na províziu , na ktorú má partner nárok ku dňu zániku Zmluvy. Inak právo na Províziu zaniká.

Ukončenie

Prevádzkovateľ stránky Realitné Šablóny má podľa vlastného uváženia právo kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť váš účet a odmietnuť akékoľvek súčasné alebo budúce používanie programu alebo akejkoľvek inej služby Realitné Šablóny z akéhokoľvek dôvodu. Takéto ukončenie Služby bude mať za následok deaktiváciu alebo vymazanie Vášho Účtu alebo Vášho prístupu k Vášmu Účtu a prepadnutie a vzdanie sa všetkých potenciálnych alebo splatných provízií na Vašom Účte, ak boli získané podvodným, nezákonným, alebo príliš agresívne, pochybné metódy predaja alebo marketingu. Realitné Šablóny si vyhradzuje právo odmietnuť službu komukoľvek z akéhokoľvek dôvodu a kedykoľvek.

Vzťah strán

Vy a my sme nezávislí zmluvní partneri a nič v tejto zmluve nevytvorí žiadne partnerstvo, spoločný podnik, agentúru, franšízu, obchodný zástupca alebo zamestnanecký vzťah medzi stranami. Nebudete mať žiadne oprávnenie robiť ani prijímať žiadne ponuky alebo vyhlásenia v našom mene. Neurobíte žiadne vyhlásenie, či už na svojej stránke alebo inak, ktoré by bolo v primeranom rozpore s čímkoľvek v tejto časti.

Obmedzenia zodpovednosti

Nenesieme zodpovednosť za nepriame, špeciálne alebo následné škody (alebo akúkoľvek stratu príjmov, ziskov alebo údajov), ktoré vzniknú v súvislosti s touto zmluvou alebo programom, aj keď sme boli upozornení na možnosť takýchto škôd. Ďalej naša súhrnná zodpovednosť vyplývajúca z tejto zmluvy a programu nepresiahne celkové poplatky za odporúčanie, ktoré vám boli zaplatené alebo splatné podľa tejto zmluvy.

Vylúčenia zodpovednosti

Neposkytujeme žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo vyhlásenia týkajúce sa programu alebo akýchkoľvek produktov predávaných prostredníctvom programu (vrátane, bez obmedzenia, záruk vhodnosti, predajnosti, neporušenia alebo akýchkoľvek implicitných záruk vyplývajúcich z priebehu výkonu, obchodovania alebo obchodné zvyklosti). Okrem toho neprehlasujeme, že prevádzka Realitné Šablóny bude neprerušovaná alebo bezchybná a nenesieme zodpovednosť za následky akýchkoľvek prerušení alebo chýb.

Záverečné ustanovenia

POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO ZMLUVU A SÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI JEJ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Pravidlá. V prípade, že by niektoré ustanovenia Pravidiel boli z akýchkoľvek dôvodov neplatné alebo neúčinné, nespôsobuje táto skutočnosť neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných častí Pravidiel.  Tieto Pravidlá vstupujú do platnosti a nadobúdajú účinnosť dňom 15.3.2023.

Nákupný košík
Návrat hore
0