Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

1.1.   Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Spoločnosti a Klienta v súvislosti s poskytnutím Služieb Spoločnosťou Klientovi (ďalej len „služby“)  na internetovej stránke www.realitnesablony.sk (ďalej len „stránka“).

1.2.  Kupujúci je akákoľvek osoba, ktorá prostredníctvom predajných stránok predávajúceho naplnila podmienky uvedené v čl. 2 týchto VOP.

1.3.   Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.

2. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho

2.1.   Predávajúcim je obchodná spoločnosť ADRID REAL CONSULTING  s.r.o., obch. spol. zap. v OR u OS Bratislava I, odd. Sro, vl. 81636/B, Drieňová 1H, 821 01 Bratislava, IČO: 46 687 955, DIČ: 2023533963, IČ DPH: SK2022619060, Nie sme platiteľmi DPH, Prenesenie daňovej povinnosti (Reverse charge), (ďalej len „predávajúci“)

2.2.   Kontaktné údaje predávajúceho sú: e-mail infol@realitnesablony.sk tel. +421(0)948 805 905

3. Objednávka a uzavretie zmluvy

3.1.   Kupujúci navrhuje uzavretie zmluvy s predávajúcim odoslaním objednávkového formulára prostredníctvom webovej stránky predávajúceho.

Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:

  • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,
  • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3.2. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

3.3. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo “ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU S POVINNOSŤOU PLATBY”. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

3.3.   Podmienkou platnosti elektronickej objednávky kupujúceho je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí požadovaných pri vypĺňaní objednávky. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.

3.4.   Predávajúci bez zbytočného odkladu po spracovaní objednávky odošle na emailovú adresu kupujúceho potvrdenie o prijatí objednávky (akceptácia objednávky), ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu objednanej služby.

3.5.   Kupujúci uskutočnením objednávky vyjadruje svoj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami pre dodanie elektronických služieb, vyhlásené predávajúcim. Vzťahy kupujúceho a predávajúceho sa riadia týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, Občianskym zákonníkom v znení neskorších právnych predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Spory vzniknuté zo vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim podliehajú jurisdikcii súdov Slovenskej republiky a sú rozhodované v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou.

4. Služby a Produkty

Spoločnosť sa zaväzuje poskytnúť Klientovi nasledovné Služby na internetovej stránke www.realitnesablony.sk:

  • Elektronické služby a produkty
  • Realitné Šablóny v digitálnej forme. Nejedná sa o fyzický produkt. Nič vám nebude fyzicky odoslané.
  • Produktom predávajúceho je aj elektronická publikácia s názvom „Cesta realitného makléra“ (ďalej len „e-kniha“) na internetovej stránke www.realitnesablony.sk.  Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie produktov tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Zakúpením produktu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z tejto publikácie a úspechy, či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.
  • Zakúpením produktu rozumiete, že akékoľvek použitie informácií z našej webovej stránky úspechy, či neúspechy z toho plynúce sú len vo vašich rukách a za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť. Tento web nie je žiadnym spôsobom sponzorovaný, spravovaný alebo spojený s Facebookom, Inc. alebo Instagramom, Inc. Akékoľvek šírenie/rozmnožovanie, alebo poskytovanie produktov tretím osobám bez súhlasu je zakázané.
  • © RealitnéŠablóny všetky práva vyhradené. Kúpa tohto dizajnu umožňuje použitie iba na osobné a/alebo obchodné účely a je zakázané zdieľať a ďalej predávať tieto digitálne zakúpené šablóny.

5. Cena

5.1.   Cena za služby a produkty sú uvedené na stránke predávajúceho. Spoločnosť ADRID REAL CONSULTING  s.r.o. nie je platcom DPH. Na webovom rozhraní je vždy uvedená i aktuálne platná cena. Cena je platná po celú dobu, kedy je na webovom rozhraní uvedená. Pokiaľ  je uvedená akčná cena, je spolu s tým uvedené i za akých podmienok a do akej doby akčná cena platí.

5.2.  Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim je súčasne daňovým dokladom a je odoslaná kupujúcemu elektronicky po potvrdení o prijatí objednávky kupujúceho. Na písomné vyžiadanie kupujúceho je možné faktúru zaslať aj poštou v listinnej podobe.

6. Platobné a dodacie podmienky

6.1. Spoločnosť vystaví a doručí Klientovi písomne alebo elektronicky faktúru po prijatí objednávky alebo Kupujúci uhradí kúpnu cenu za objednanú službu alebo produkt prostredníctvom platobného systému na stránke predávajúceho.

  • online platba – platba prostredníctvom platobného systému Stripe, ktorý podporuje online platby kartou.

6.2.   Nárok na dodanie produktu vznikne vyplnením a odoslaním elektronického formulára objednávky a úhradou kúpnej ceny v celom rozsahu.

6.3.   Prevzatie elektronických služieb a produktov je možné až po jej úplnom zaplatení, pokiaľ nie je dohodnuté inak. Pod prevzatím elektronických služieb sa rozumie stiahnutie elektronických služieb, prostredníctvom údajov v e-mailovej komunikácii medzi predávajúcim a kupujúcim.

6.4.   Predávajúci po obdržaní úhrady kúpnej ceny za elektronické služby / produkty zo strany kupujúceho odošle do 24 hodín zakúpené služby / produkty na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke.

6.5.   Predávajúci po obdržaní úhrady kúpnej ceny za elektronické služby zo strany kupujúceho odošle maximálne  do 7 (siedmych) dní na e-mail zadaný kupujúcim v objednávke.

7. Náklady na dodanie elektronických služieb, produktov

7.1.   Cena za elektronickú službu a produkt je konečná a nepripočítava sa k nej poštovné ani balné, vzhľadom na to, že ide o elektronický formát.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1.   Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči.

8.2.   Kupujúci vyplní formulár na odstúpenie uvedený v prílohe č. 1 k týmto VOP a odošle ho predávajúcemu prostredníctvom pošty alebo na e-mailovú adresu

adridreal@adridreal.sk

8.3.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ods. 1 tohto článku.

8.4.   Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s elektronickými službami a produktmi.

8.5.   Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa ods. 9.4. tohto článku rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

9. Záruka, zodpovednosť za vady a reklamačný poriadok

9.1.   Záručná doba na e-sluzby, produkty a  e-knihu je 24 mesiacov. Záručná doba podľa tohto odseku začína plynúť od prevzatia plnenia kupujúcim. Za prevzatie plnenia sa považuje odoslanie a doručenie  elektronických služieb( e-knihy) kupujúcemu po zaplatení kúpnej ceny e-služieb ( e-knihy) zo strany kupujúceho.

9.2.   Ak ide o vadu, ktorú možno v závislosti od povahy poskytnutého plnenia odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

9.3.   Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadné plnenie za bezvadné, ak je to reálne možné a ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.4.   Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa plnenie mohlo riadne užívať má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád plnenie riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny e-knihy.

9.5.   Kupujúci je povinný zaslať reklamáciu predávajúcemu písomne na adresu uvedenú v čl. 2 ods. 2.1. týchto VOP alebo elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy info@realitnesablony.sk Inzerent je povinný v reklamácii uviesť presný a konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

9.6.   Predávajúci je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

9.7.   Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie v určenej forme. Potvrdenie o prijatí reklamácie predávajúci doručí kupujúcemu ihneď po riadnom uplatnení reklamácie. Ak nie je možné potvrdenie o prijatí reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, predávajúci je povinný toto potvrdenie doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

9.8.   Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie nemôže trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

9.9.   Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúceho.

10. Ochrana osobných údajov

10.1.  Predávajúci vyhlasuje, že všetky osobné údaje (údaje umožňujúce identifikovať kupujúceho) sú dôverné a budú použité výhradne k uskutočneniu plnenia zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú inak zverejnené a poskytnuté tretej strane s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou, či platobným stykom, ktoré sa týkajú objednaného tovaru.

10.2.  Bližšie k ochrane osobných údajov je uvedené v samostatnej sekcii prístupnej na webovej stránke predávajúceho pod záložkou Zásady spracúvania osobných údajov.

11. Alternatívne riešenie sporov

11.1.      V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

11.2.      Žiadosť je možné zaslať písomne na adresu ADRID REAL CONSULTING  s. r. o., , so sídlom Drieňová 1H, Bratislava 821 01. Kupujúci je povinný bližšie uviesť dôvody jeho žiadosti.

11.3.      Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v znení neskorších predpisov.

11.4.      Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov so sprostredkovateľom je:

  • Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať písomne na adrese Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, poštový priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo
  • iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1/

pričom kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu vo výške 20,- EUR. Alternatívne riešenie sporov je bezodplatné, avšak príslušný subjekt na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie konania vo veci alternatívneho riešenia sporu, ale len maximálne do výšky 5,- EUR vrátane DPH. Kupujúci  môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre alternatívne riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2 Viac informácií o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je možné nájsť na internetovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

12.   Záverečné ustanovenia

12.1.  Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 03.02.2023

Príloha č. 1 – FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu ADRID REAL CONSULTING  s. r. o., IČO 46 687 955, so sídlom Drieňová 1H, Bratislava 821 01

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : …………..

Dátum objednania/dátum prijatia* …………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* …………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) …………..

Dátum …………..

* Nehodiace sa prečiarknite.

Nákupný košík
Návrat hore
0